home

METODOLOGIA

L’objectiu d’aquest projecte és descobrir les relacions que mantenen els alcaldes i alcaldesses de l’AMB amb els grups d’interès, altrament coneguts com a lobbies o grups de pressió. És a dir, les persones, organismes, plataformes o institucions que volen influir d’alguna manera en les polítiques públiques que sorgeixen dels consistoris.

Per tal de recollir la informació, aquest projecte s’ha dut a terme seguint una metodologia basada en la categorització per paraules. Les categories s’han establert agafant com a guia les del registre de grups d’interès del Departament de Justícia de la Generalitat i del portal Tipi Ciudadano.

Tots els totals i percentatges que apareixen es basen en les paraules que hem aconseguit categoritzar i que es troben en el títol de les reunions de les agendes. Per tant, trobem biaixos pel que fa a la quantitat de reunions que ens ha proporcionat cada ajuntament -o que hem aconseguit fent scrapping (extracció de dades) de les seves webs-, en la manera com es descriuen les reunions, i en la nostra capacitat i límits per categoritzar les paraules.

Les últimes eleccions municipals a tot Catalunya van tenir lloc el 26 de maig de 2019. Per tant, s’han intentat recopilar les agendes des de la data de les eleccions fins a l’actualitat. Això no obstant, per dur a terme l’anàlisi qualitatiu, s’ha decidit filtrar les reunions compreses entre l’1 de setembre de 2019 i l’1 de setembre de 2021 per tal de fixar un període de dos anys de ple mandat. El total de reunions que hem recopilat dins d’aquest període és de 34.857.

L’objectiu d’aquest projecte és analitzar amb quins grups d’interès es reuneix cada alcalde/ssa. Segons l’OAC, els grups d’interès són “les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d'influir directament o indirectament en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques, en l'elaboració de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d'un interès propi o de tercers o d'un interès general.” Per tant, s’han eliminat totes les reunions internes com ara plens municipals, juntes i consells municipals, així com reunions polítiques (12.227). Tanmateix, s’han eliminat totes les reunions que no s’han pogut categoritzar (7.133). Les dades netes, al final d’aquest procés, són 20.483 files, on cada una és una reunió concreta amb una entitat, organització, empresa o persona que respòn com a grup d’interès.

Metodologia que s’ha seguit:

  • Enviar sol·licituds d’accés a la informació pública als 36 ajuntaments de l’AMB (maig de 2021), sol·licitant les agendes dels seus alcaldes/ses dels últims dos anys en format reutilitzable.

  • Extreure la informació dels ajuntaments que no ens han facilitat les dades perquè no les tenien en format reutilitzable (8), no ens han respost (16) o hem tingut problemes al realitzar la sol·licitud (4). Hem extret les dades de tots els Google Calendars i hem fet servir eines d’extracció de dades de les agendes que no tenien aquest format. Dels 36 municipis, hem aconseguit recopilar les reunions dels alcaldes i alcaldesses de 33. Els municipis dels quals no tenim agendes i que, per tant, queden exclosos del projecte són Corbera de Llobregat, Pallejà i Tiana. També és important mencionar que, de les agendes obtingudes, la majoria disposen d’informació dels últims dos anys, però algunes són més reduïdes.

  • L’agenda de l’alcaldessa de Castelldefels publicada al web oficial és molt més completa que la que mostrem, ja que ens van facilitar un dataset amb 47 reunions com a resposta de la petició d'accés a la informació pública i, per tant, no vam procedir a l’extracció de dades del seu portal web.

  • Realitzar una llista de paraules clau per categoritzar les reunions. Podeu consultar la llista aquí.

  • Crear una segona llista amb noms d’empreses i entitats per tal de fer l’anàlisi qualitatiu. Aquest procés s’ha fet a mà perquè les majúscules i els noms propis presenten moltes dificultats a l’hora de categoritzar-se automàticament.

  • Pujar totes les agendes a Metabase, una eina d’exploració de dades, i relacionar-les amb SQL. Classificar cada títol de la reunió dins dels 20 temes establerts.

  • Apartar totes les reunions dins del grup d’Intern, ja que el que ens interessa és amb qui es reuneix cada responsable fora de les reunions internes del grup municipal. Apartar també totes les reunions que no s’han pogut categoritzar.

  • Anàlisi de les dades obtingudes.

Sobre l'equip

Eli Vivas Soto

Eli Vivas Soto

Periodista de dades

@eli_vivas | LinkedIn

Ha presentat, coordinat i produït el projecte.

Laura Navarro Soler

Laura Navarro Soler

Periodista de dades

@LauraNavarroSol | LinkedIn

Ha col·laborat en la cerca, l’anàlisi i en la redacció. Ha realitzat les il·lustracions.

Oriol Díez Reig

Oriol Díez Reig

Periodista de dades

@uriyoou | LinkedIn

Ha col·laborat en l’anàlisi i en la redacció.

Carina Bellver

Carina Bellver

Periodista de dades

@Kaarinss | LinkedIn

Ha col·laborat en la conceptualització